Skip to main content

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet innebär att ta ansvar för den påverkan och avtryck vi har på vår miljö och vår omvärld. På Säkra är det en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i rådgivningen och förmedlingen.

Ett hållbart pensionssparande är ett sätt att bidra till en bättre framtid för kommande generationer. Fond- och pensionsbolagen som förvaltar det kapital som avsätts till sparande och pensioner har en stor makt att kunna påverka de bolag som de investerar i. Det kan exempelvis ske genom att investera fossilfritt, exkludera bolag där det förekommer barnarbete eller där anställda inte har goda arbetsvillkor.

Hållbarhet inom pensionsrådgivning

Som rådgivare har vi stor möjlighet att göra ett positivt avtryck genom att erbjuda hållbara råd och vägleda inom ansvarsfulla investeringar. Vi hjälper dig som kund att utifrån dina preferenser hitta fonder där förvaltningen präglas av investeringar som har en positiv inverkan på vår miljö och omvärld. I enlighet med nya EU-direktiv kommer vi att ta hänsyn till din syn på hållbarhet utifrån tre olika perspektiv:

  • Hållbara investeringar enligt EU:s taxonomi
    I dagsläget handlar det om investeringar som enligt taxonomin definieras som miljömässigt hållbara. Det kan exempelvis röra sig om företag som främjar grön omställning.
  • Hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar
    Fondbolag och andra finansmarknadsaktörer är skyldiga att lämna information om hur väl en investering uppfyller olika hållbarhetsfaktorer. Utöver miljöfrågor omfattar det även sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.
  • Faktorer som påverkar hållbarhet negativt
    Att ta negativ hållbarhetspåverkan i beaktande kan till exempel innebära att undvika bolag där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden eller höga nivåer av växthusgasutsläpp.

Hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisk menas en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde. Exempel på hållbarhetsrisk är konsekvenserna av miljöförstöring, (t.ex. förbud som gör att verksamhet måste ställa om eller avvecklas, minskad efterfrågan, svårighet att erhålla finansiering eller fysisk risk som utarmning av resurser och naturkatastrofer), konsekvenser av brott mot mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, jämställdhet, korruption och mutor samt konsekvenserna av bristande bolagsstyrning. Det innebär att miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser som härrör från bolagets egen verksamhet samt sådana som inträffar oberoende av bolagets verksamhet kan innebära en hållbarhetsrisk för bolaget. Ju lägre hållbarhetsrisk en investering är exponerad mot, desto lägre finansiell risk utsätts investeringen, och därmed kunden, för.

Säkra beaktar hållbarhetsrisker i rådgivningen. Därutöver anpassas rådgivningen utifrån den individuella kundens eventuella hållbarhetspreferenser. För rådgivning utanför försäkring hänvisar vi till värdepappersbolaget Säkra Spar till vilka vi är anknutna ombud.

Syftet med Säkras ersättningspolicy är att bestämma grunderna för hur ersättningar och förmåner till bolagets anställda ska fastställas. Säkras ersättningspolicy stipulerar att bolagets ersättningssystem är uppbyggt på sådant vis att efterlevnad av externa och interna regelverk, så som beaktandet av hållbarhetsrisker i rådgivningen, ska påverka en anställds ersättning.

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur Säkrakoncernen arbetar med att bidra till en hållbar utveckling.

Läs rapporten:
pdf Hållbarhetsredovisning 2023-06.pdf (2.84 MB)

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur Säkrakoncernen arbetar med att bidra till en hållbar utveckling.

Läs rapporten:
pdf Hållbarhetsredovisning 2023-06.pdf (2.84 MB)