Hållbarhetsarbete

Hållbarhet innebär att ta ansvar för den påverkan och avtryck vi har på vår miljö och vår omvärld. På Säkra är det en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i rådgivningen och förmedlingen.

Finansbranschen har en nyckelroll att spela i en långsiktig och hållbar ekonomi som når klimatmålen. Därför har EU beslutat om ett antal regler för hållbarhetsrapportering på värdepappersmarknaden. Det handlar om miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Hållbarhet inom pensionsrådgivning

Ett hållbart pensionssparande är ett sätt att bidra till en bättre framtid för kommande generationer. Fond- och pensionsbolagen som förvaltar det kapital som avsätts till sparande och pensioner har en stor makt att kunna påverka de bolag som de investerar i. Det kan exempelvis ske genom att investera fossilfritt, exkludera bolag där det förekommer barnarbete eller där anställda inte har goda arbetsvillkor.

Som rådgivare har vi stor möjlighet att göra ett positivt avtryck genom att erbjuda hållbara råd och vägleda inom ansvarsfulla investeringar. Vi hjälper dig som kund att utifrån dina preferenser hitta fonder där förvaltningen präglas av investeringar som har en positiv inverkan på vår miljö och omvärld. Vi hjälper även företag att integrera hållbarhetsarbete i sin pensionspolicy.

Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Vi har idag möjlighet att i viss omfattning beakta negativa effekter för hållbarhetsfaktorer i vår rådgivning till dig i den mån informationen finns tillgänglig. Det gör vi genom att fråga om hållbarhetsaspekter är viktiga för dig i samband med att vi ger dig råd om försäkringar och sparande. Svarar du att det är viktigt kommer vi endast att rekommendera dig produkter där försäkringsbolagen och fondbolagen tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning enligt Swesifs hållbarhetsmärkning (Hållbarhetsprofilen).

Fonder kan beakta en eller flera hållbarhetsfaktorer och arbeta genom olika metoder med hållbarhetsfrågor, exempelvis att hållbarhetsaspekter ligger till grund för förvaltarens val av bolag eller att fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Systemet sorterar bort vissa branscher ifall de exempelvis har höga utsläpp, uppnår vissa gränsvärden eller om det finns officiella konflikter eller sanktioner.

Vi kommer dock i nuläget inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter som vi rekommenderar. Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Vi bedömer inte de troliga konsekvenserna av hållbarhetsrisker på avkastningen eftersom vi inte har kunnat identifiera alla relevanta hållbarhetsrisker.

Vår ambition är att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning. I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig större. Ytterligare vägledning från tillsynsmyndigheterna förväntas också i förhållande till hållbarhetsrelaterad informationsgivning. När vidare lagstiftning träder i kraft och blir tillgänglig, kommer vi att anpassa vår verksamhet och revidera information om hur vi integrerar hållbarhetsrisker i vår rådgivning.

I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker samt endast integrerat negativ effekt på hållbarhetsfaktorer i begränsad omfattning påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra rådgivare. När regelverket kring hållbarhet inom försäkring är fullständigt kommer vi att integrera detta i vårt system för ersättning till anställda.

För rådgivning utanför försäkring hänvisar vi till värdepappersbolaget Säkra Spar till vilka vi är anknutna ombud.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022