Skip to main content

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet innebär att ta ansvar för den påverkan och avtryck vi har på vår miljö och vår omvärld. På Säkra är det en naturlig del av vår verksamhet, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss i vår dagliga verksamhet, i rådgivningen och förmedlingen.

Ett hållbart pensionssparande är ett sätt att bidra till en bättre framtid för kommande generationer. Fond- och pensionsbolagen som förvaltar det kapital som avsätts till sparande och pensioner har en stor makt att kunna påverka de bolag som de investerar i. Det kan exempelvis ske genom att investera fossilfritt, exkludera bolag där det förekommer barnarbete eller där anställda inte har goda arbetsvillkor.

Hållbarhet inom pensionsrådgivning

Som rådgivare har vi stor möjlighet att göra ett positivt avtryck genom att erbjuda hållbara råd och vägleda inom ansvarsfulla investeringar. Vi hjälper dig som kund att utifrån dina preferenser hitta fonder där förvaltningen präglas av investeringar som har en positiv inverkan på vår miljö och omvärld. I enlighet med nya EU-direktiv kommer vi att ta hänsyn till din syn på hållbarhet utifrån tre olika perspektiv:

  • Hållbara investeringar enligt EU:s taxonomi
    I dagsläget handlar det om investeringar som enligt taxonomin definieras som miljömässigt hållbara. Det kan exempelvis röra sig om företag som främjar grön omställning.
  • Hållbara investeringar enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar
    Fondbolag och andra finansmarknadsaktörer är skyldiga att lämna information om hur väl en investering uppfyller olika hållbarhetsfaktorer. Utöver miljöfrågor omfattar det även sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.
  • Faktorer som påverkar hållbarhet negativt
    Att ta negativ hållbarhetspåverkan i beaktande kan till exempel innebära att undvika bolag där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter, dåliga arbetsförhållanden eller höga nivåer av växthusgasutsläpp.

Hållbarhetsrisker

Vi kommer i nuläget inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter som vi rekommenderar. Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Vi bedömer inte de troliga konsekvenserna av hållbarhetsrisker på avkastningen eftersom vi inte har kunnat identifiera alla relevanta hållbarhetsrisker. När vidare lagstiftning träder i kraft och ytterligare vägledning från tillsynsmyndigheterna blir tillgänglig, kommer vi att beakta detta i vår rådgivning.

I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker i vår rådgivning påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra rådgivare. När regelverket kring hållbarhet inom försäkring är fullständigt kommer vi att integrera detta i vårt system för ersättning till anställda.

För rådgivning utanför försäkring hänvisar vi till värdepappersbolaget Säkra Spar till vilka vi är anknutna ombud.

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur Säkrakoncernen arbetar med att bidra till en hållbar utveckling.

Läs rapporten:
pdf Hållbarhetsredovisning 2023-06.pdf (2.84 MB)

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur Säkrakoncernen arbetar med att bidra till en hållbar utveckling.

Läs rapporten:
pdf Hållbarhetsredovisning 2023-06.pdf (2.84 MB)