Skip to main content

Säkras Integritetspolicy

Säkras behandling av personuppgifter

Vi värnar våra kunders, anställdas och samarbetspartners integritet och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att följa tillämplig lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR), vid behandling av personuppgifter. När vi behandlar dina personuppgifter sker det på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Genom denna integritetspolicy vill vi kommunicera hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster och i andra fall när vi behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för personuppgifterna?

Denna integritetspolicy beskriver hur Säkra AB (556534–9270), Säkra Spar AB (556547–9309) och Säkra Koncept AB (556857–5574), gemensamt benämnt ”Säkra” i denna integritetspolicy, behandlar personuppgifter. Samtliga bolag ingår i samma koncern, men respektive bolag är ensamt personuppgiftsansvarigt. Detta innebär att det bolag som du har en avtalsrelation med är det bolag som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Dina personuppgifter kan emellertid komma att delas mellan de bolag som ingår i Säkra-koncernen, se mer under avsnitt När delar Säkra personuppgifter med andra? När dina personuppgifter delas med andra kan du känna dig trygg med att det endast sker när det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Om du har frågor om hur Säkra behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta den person du redan har en etablerad kontakt med eller Säkras dataskyddsombud, kontaktuppgifter till denne finns längst ner på denna sida.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje uppgift som vi har om dig som ensamt eller tillsammans med andra uppgifter kan identifiera dig. Det är exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, finansiella uppgifter som exempelvis försäkringspremie, bedömningar som krävs enligt penningtvättsregelverket, samt IP-adress. Om en personuppgift på grund av sin karaktär eller enligt lagstiftning är känslig, exempelvis information om din hälsa, ställer vi högre krav på hur vi på ett säkert sätt behandlar uppgiften.

Säkra inhämtar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska uppfylla de syften för vilka de samlas in. De personuppgifter vi behandlar om dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Du kan däremot invända mot behandlingen av dina personuppgifter vid exempelvis marknadsföring, se mer under avsnitt Vilka rättigheter har jag och hur utövar jag dem?

Säkra använder sig av cookies på sina hemsidor. Läs mer om hur vi använder cookies här: Cookiepolicy - Säkra (sakra.se).

Varför behandlar Säkra dina personuppgifter?

Säkras huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som vi kommit överens om med dig. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har till oss. Nedan kan du läsa mer om för vilka syften som Säkra behandlar dina personuppgifter.

  Försäkringsdistribution

  Om Säkra har ett avtal med dig, eller din arbetsgivare, gällande tillhandahållandet av försäkringsdistribution använder vi dina personuppgifter för att uppfylla följande syften.

  • Lämna offerter

   För att kunna lämna offerter på våra upphandlade försäkringslösningar behöver vi behandla ditt namn, uppgifter om anställning, kontaktuppgifter, personnummer, finansiell information, annan relevant information som framgår av rådgivningsmötet och, i tillämpliga fall, det objekt som ska försäkras.

   Om du företräder ett företag behandlar vi ditt namn, titel och personnummer.
  • Upprättande och ingående av avtal eller fullmakt

   För att kunna ingå avtal, uppdragsavtal eller fullmakt med dig eller det företag som du företräder behöver vi behandla ditt namn, kontaktuppgifter, titel och personnummer.
  • Rådgivning och dokumentation

   För att vi ska kunna fullgöra de åtaganden vi har gentemot dig, inbegripet att kartlägga ditt eller det företag du representerar, för att utreda försäkringsbehov samt teckna och administrera vald försäkring, och för att dokumentera den rådgivning vi lämnar behöver vi exempelvis behandla ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter om anställning, finansiell information, personnummer, familjeförhållanden, bolagsengagemang, hälsoinformation, information om arbetsfrånvaro och, i tillämpliga fall, information om det objekt som ska försäkras.

   Om du företräder ett företag behandlar vi ditt namn, titel och personnummer.
  • Kundkännedom

   För att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt penningtvättsregelverket behöver vi behandla personuppgifter om företrädare och verklig huvudman, samt namn, personnummer, kontaktuppgifter, bolagsengagemang, medborgarskap, finansiell information, om du är en politiskt utsatt person (eller närstående till en sådan) och var dina medel kommer från. Andra personuppgifter kan komma att behandlas om vi bedömer att det är nödvändigt för att uppnå tillfredsställande kundkännedom på dig eller det företag som du representerar.
  • Övriga rättsliga förpliktelser

   När Säkra tillhandahåller försäkringsdistribution till dig är vi skyldiga att följa omfattande regelverk. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning, exempelvis motverka brottsliga handlingar, rapportering till myndigheter och bokföring behöver vi behandla dina personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiell information, information om skatt, medborgarskap och andra uppgifter som bedöms som nödvändiga.
   Investeringsrådgivning

   Om Säkra har en överenskommelse med dig gällande tillhandahållande av investeringstjänster använder vi dina personuppgifter för att uppfylla följande syften.

   • Upprättande och ingående av avtal eller fullmakt

    För att kunna ingå avtal eller agera enligt en fullmakt med dig eller det företag som du företräder behöver vi behandla ditt namn, kontaktuppgifter, titel och personnummer.
   • Rådgivning och dokumentation

    För att vi ska kunna fullgöra de åtaganden vi har gentemot dig, inbegripen rådgivning, depåhantering och utförande av order, enligt avtal och för att dokumentera den rådgivning vi lämnar behöver vi exempelvis behandla ditt namn, kontaktuppgifter, uppgifter om anställning, finansiell information, personnummer, familjeförhållanden, depåinformation och bolagsengagemang.
   • Kundkännedom

    För att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt penningtvättsregelverket behöver vi behandla personuppgifter om företrädare och verklig huvudman samt namn, personnummer, kontaktuppgifter, bolagsengagemang, medborgarskap, finansiell information samt om du är en politiskt utsatt person (inklusive närstående till en sådan) och var dina medel kommer från. Andra personuppgifter kan komma att behandlas om vi bedömer att det är nödvändigt för att uppnå tillfredsställande kundkännedom på dig.
   • Övriga rättsliga förpliktelser

    När Säkra tillhandahåller investeringstjänster till dig är vi skyldiga att följa omfattande regelverk. För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning, exempelvis motverka brottsliga handlingar, rapportering till myndigheter och bokföring behöver vi behandla dina personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiell information, information om skatt, medborgarskap och andra uppgifter som bedöms som nödvändiga.

   Vad har Säkra för laglig grund?

   Säkra får endast behandla dina personuppgifter om behandlingen vilar på en laglig grund i enlighet med artikel 6 i GDPR. När Säkra behandlar dina personuppgifter sker det huvudsakligen för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt det avtal vi har med dig (artikel 6.1 b) och för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (artikel 6.1 c). I tillämpliga fall behandlar vi dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden berättigat intresse (artikel 6.1 f) eller samtycke (artikel 6.1 a). När Säkra behandlar dina personuppgifter efter du lämnat ditt samtycke till det kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

   När Säkra använder den lagliga grunden berättigat intresse görs det efter att en så kallad intresseavvägning genomförts, vilket innebär att Säkra bedömt att Säkras intressen att behandla dina personuppgifter på detta sätt väger tyngre än dina intressen.

   Säkras berättigade intressen

   Nedan kan du läsa mer om Säkras berättigade intressen att använda dina personuppgifter och för vilket syfte.

   • Utföra tester och analyser

    Säkra kan komma att använda dina personuppgifter i syfte att utföra tester och analyser för att förbättra våra tjänster och utveckla system. Vilka personuppgifter som används i detta syfte beror på vad som ska testas, analyseras eller utvecklas, men exempelvis kan din adress användas om vi vill analysera inom vilka geografiska områden våra kunder befinner sig.
   • Marknadsföring

    Säkra använder dina personuppgifter i syfte att genomföra marknadsföring som exempelvis direktmarknadsföring till dig som inte är kund till något av bolagen Säkra-koncernen idag. Om du är kund till Säkra idag, används dina personuppgifter för att exempelvis marknadsföra tjänster som tillhandahålls av andra bolag i Säkra-koncernen. För marknadsföringsändamål används ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och i tillämpliga fall befintlig avtalsrelation med Säkra.
   • Inbjudan till event och andra tillställningar

    Säkra använder dina personuppgifter i syfte att bjuda in dig och/eller det företag som du representerar till event, utbildningar och andra tillställningar som anordnas av Säkra. För detta syfte behandlas ditt namn, titel, avtalsrelation med Säkra och kontaktuppgifter.
   • Kundundersökningar

    Säkra använder dina personuppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar. För detta syfte används ditt namn och kontaktuppgifter.
   • Mötesbokningar

    Säkra använder dina personuppgifter, så som namn och kontaktuppgifter, i syfte att administrera bokning av möten mellan dig och din rådgivare.

   Du är välkommen att kontakta Säkra om du vill ha ytterligare information om våra berättigade intressen och genomförda intresseavvägningar.


   Var inhämtar Säkra dina personuppgifter från?

   Säkra inhämtar dina personuppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare. Om du är förmånstagare eller anhörig till någon av Säkras kunder, inhämtar vi dina personuppgifter från din anhörige som är kund hos oss.

   För att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtal med dig eller din arbetsgivare inhämtar Säkra även information från andra depåföretag, försäkringsförmedlare eller försäkringsgivare.

   I syfte att marknadsföra våra tjänster till dig kan vi komma att inhämta dina personuppgifter från andra parter.

   När delar Säkra personuppgifter med andra?

   Du kan känna dig trygg med att Säkra inte säljer dina personuppgifter till andra företag. Dina personuppgifter kan däremot komma att delas mellan bolagen i Säkra-koncernen när Säkra har ett berättigat intresse att dela dessa samt i de fall ett annat bolag i Säkra-koncernen genomför administrativa uppgifter åt det bolag som du har en relation med, vilket innebär att det mottagande bolaget i Säkra-koncernen är personuppgiftsbiträde till det bolag som du har en relation med.

   Andra mottagare av dina personuppgifter, beroende på vilken tjänst vi tillhandahåller, är vald försäkringsgivare, din arbetsgivare och det företag där du har din depå. För att Säkra ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser lämnas även dina personuppgifter till exempelvis Skatteverket och, i tillämpliga fall, Finanspolisen.

   Säkra använder sig av externa leverantörer avseende exempelvis IT, kommunikation, avtalshantering, lagring, fakturering och marknadsföring. Säkra kan därför komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som Säkra använder. Dessa leverantörer är personuppgiftsbiträden till Säkra och vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på dessa som när vi själva behandlar dina personuppgifter.

   För det fall Säkra ingår i en juridisk process eller tvist kan vi komma att dela dina personuppgifter med domstol, nämnd och advokat för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att Säkra ska kunna försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

   Vi har ett antal samarbeten med andra bolag för tjänster som inte erbjuds av Säkra. Om du vill nyttja en tjänst som tillhandahålls av någon av våra samarbetspartners kan du be oss dela dina personuppgifter med denne.

   Behandlingen av dina personuppgifter sker i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES. Leverantörer och dess underleverantörer till Säkra kan emellertid befinna sig utanför Sverige och EU/EES. När Säkra använder sig av sådana leverantörer vidtar Säkra nödvändiga åtgärder för att överföringen ska uppfylla de skyddskrav som ställs enligt GDPR på en tredjelandsöverföring, genom exempelvis att leverantören befinner sig i ett land som har en adekvat skyddsnivå eller att standardavtalsklausuler används i förening med kompletterade skyddsåtgärder.

   Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

   Huvudregeln är att Säkra endast sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. I praktiken innebär det att vi sparar dina personuppgifter så länge som du har en avtals- eller kundrelation med Säkra eller, i tillämpliga fall, tills vi inte har ett berättigat intresse att spara dem längre eller tills du återkallar ditt samtycke.

   På grund av den verksamhet som Säkra bedriver behöver vi följa omfattande regelverk, vilket innebär att vi kan vara skyldiga att spara dina personuppgifter längre än den period som du har en avtals- eller kundrelation med oss. Enligt exempelvis försäkringsdistributionsregelverket är vi skyliga att spara vissa personuppgifter även efter det att din relation med oss upphört. Därutöver sparar vi dina personuppgifter under den allmänna preskriptionstiden för att kunna försvara eller göra gällande rättliga anspråk.

   Vilka rättigheter har jag och hur utövar jag dem?

   Transparens och säkerhet är två element som alltid präglar Säkras behandling av personuppgifter. Enligt GDPR har du flera rättigheter. Du har exempelvis rätt att få veta om och vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta den person på Säkra som du redan har en etablerad kontakt med eller Säkras dataskyddsombud. Det är kostnadsfritt att utöva dina rättigheter.

   Dina rättigheter

   Nedan kan du läsa mer vilka rättigheter du har.

   • Registerutdrag

    Du har rätt att få information om Säkra behandlar personuppgifter om dig. Om Säkra behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas och i vilket syfte.
   • Rätt till radering

    Du har rätt att begära att Säkra raderar dina personuppgifter. Säkra kan tillmötesgå din begäran om vi inte behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande avtal.
   • Invändning

    Du har rätt att invända att Säkra behandlar dina personuppgifter när vi stödjer behandlingen på den lagliga grunden berättigat intresse, vilket normalt görs när vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte.
   • Rättelse och begränsning

    Du har rätt att begära att Säkra rättar felaktiga uppgifter om dig. Om du begär att Säkra ska rätta eller komplettera dina uppgifter kan du även begära att Säkra begränsar behandlingen av dina personuppgifter tills uppgifterna är rättade eller kompletterade. Därtill kan du alltid begära att Säkra begränsar behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse eller om behandlingen inte är laglig. Under tiden som du begär att behandlingen begränsas behandlar Säkra endast dina personuppgifter för att utreda om de ska rättas, om vi har ett berättigat intresse eller om behandlingen är laglig.  
   • Dataportabilitet

    Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till dig själv eller annan. En förutsättning för att vi ska kunna tillmötesgå denna rättighet är att vi behandlar dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller samtycke. Personuppgifterna behöver även vara insamlade direkt från dig. Denna rättighet kan endast utövas om det är tekniskt möjligt för oss att elektronisk överföra personuppgifterna.

   Hur kontaktar jag Säkra?

   Om du har frågor om hur Säkra behandlar dina personuppgifter, vill lämna klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill göra någon av dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta den person som du redan har en etablerad kontakt med eller Säkras dataskyddsombud. För att komma i kontakt med Säkras dataskyddsombud gör du det enklast genom att skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller skicka ett brev till:

   Säkra AB
   Att: Dataskyddsombud
   Box 5775
   114 87 Stockholm

   Dataskyddsombudet övervakar hur Säkra behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

   Om du vill lämna ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten gör du det genom att kontakta myndigheten på någon av följande kanaler:

   Integritetsskyddsmyndigheten | IMY
   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
   08-657 61 00

   Integritetsskyddsmyndigheten
   Box 8114
   104 20 Stockholm

   Om du bor i ett annat land än Sverige kan du även kontakta tillsynsmyndigheten i det landet.

   Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster och vår verksamhet och därför kan innehållet i denna integritetspolicy komma att ändras över tid.

   Sidan uppdaterad: 2024–02–28