Skip to main content

Värdepappersbolag

Säkra Spar är ett värdepappersbolag inom Säkrakoncernen.

Säkra Spar innehar nedan tillstånd från Finansinspektionen:

  • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • 2007-11-01 Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

pdf Ersättningspolicy 211207.pdf (615 KB)
pdf Instruktion för bästa orderutförande 211212.pdf (630 KB)
pdf Policy för åtgärder till motverkande av intressekonflikter 211207.pdf (649 KB)
pdf Policy GDPR 211008.pdf (173 KB)
pdf Rapport Utförandeplatser 2021.pdf (202 KB)
pdf Årsredovisning Säkra Spar AB 2021.pdf (9.07 MB)
pdf Årsredovisning Säkra Invest AB 2021.pdf (33.10 MB)


Kategorisering av kunder

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersinstitut kategorisera alla sina kunder som icke- professionell kund, professionell kund eller jämbördig motpart.

Säkra Spars kunder har nästan uteslutande blivit kategoriserade som icke-professionella kunder. Kategoriseringen innebär inte att Säkra Spar bedömt kundens kunskaper om och erfarenheter av att handla med värdepapper utan endast att kunden har tilldelats den starkaste ställningen enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta innebär bl.a. att Säkra Spar kommer att informera kunden om Säkra Spar och de tjänster Säkra Spar erbjuder. Säkra Spar kommer även lämna information om aktuella finansiella instrument och risker med samt kostnader och avgifter för dessa.

Kunden har rätt att lämna in en begäran om att bli behandlad som en professionell kund om de krav som ställs i lagen om värdepappersmarknaden är uppfyllda. Om kunden blir kategoriserad som professionell förväntas kunden normalt ha sådana kunskaper att kunden själv kan avgöra vilken information som behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Detta innebär att kunden själv måste begära den information som den anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning utförd av Säkra Spar görs med anledning av detta inte någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper och inte heller av kundens finansiella ställning eller om produkten är lämplig för kunden mot bakgrund av detta.

Som professionell kund kan kunden på skriftlig begäran och efter medgivande av Säkra Spar byta kategori och istället placeras i kategorin icke-professionell och därmed erhålla en högre skyddsnivå.

Kundklagomål

Säkra Spar är ansvarigt för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden vid utförande av uppdrag i motsvarande omfattning som Säkra Spar är skyldig att ersätta skadan.

Klagomål i anledning av uppdrag enligt avtal med Säkra Spar ska ställas till

Säkra Spar AB
Karin Cederbaum
Sturegatan 15
114 36 Stockholm

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du som kund ska påtala eventuella fel eller brister i ett uppdrags utförande och ska omgående underrätta Säkra Spar om detta (reklamation). Om du vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Säkra Spar. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar du rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Säkra Spar sida.

Konsumenternas bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå.

www.konsumenternas.se

Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom ett år från det att du första gången inlämnade klagomål till United Securities. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och United Securities bör lösas.

www.arn.se

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot United Securities. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Anknutna ombud

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag ha anknutna ombud. Ett anknutet ombud får vara anknutet endast till ett värdepappersbolag.

Ett anknutet ombud kan för Säkra Spars räkning marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument eller tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

Säkra Spar ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden.

Klagomål i anledning av uppdrag som det anknutna ombudet utför som anknutet ombud ska ställas till Säkra Spars klagomålsansvarig.

Hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling är en viktig fråga för oss och vi anser att samhällets alla aktörer har ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen. Den finansiella marknaden anses ha en viktig roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Därför anser vi att integrera hållbarhet i ett investeringsbeslut inte bara bidrar till en bättre framtid för kommande generationer utan också till en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vår ambition är att alltid utröna området bland hållbara placeringsalternativ för att ge goda möjligheter att erbjuda produkter som tar hållbarhet i beaktande och för att ge de bästa förutsättningarna att investera mer hållbart.

Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Vi har idag möjlighet att i viss omfattning beakta negativa effekter för hållbarhetsfaktorer i vår rådgivning till dig i den mån informationen finns tillgänglig. Det gör vi genom att fråga om hållbarhetsaspekter är viktiga för dig i samband med att vi ger dig råd om investeringar. Svarar du att det är viktigt kommer vi endast att rekommendera dig produkter där förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning och produkter vars förvaltning präglas av investeringar som har en positiv effekt på miljö och framtid. Detta gäller för närvarande endast värdepappersfonder och vissa alternativa investeringsfonder.

Information om hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisk menas en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde. Exempel på hållbarhetsrisk är konsekvenserna av miljöförstöring, (t.ex. förbud som gör att verksamhet måste ställa om eller avvecklas, minskad efterfrågan, svårighet att erhålla finansiering eller fysisk risk som utarmning av resurser och naturkatastrofer), konsekvenser av brott mot mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, jämställdhet, korruption och mutor samt konsekvenserna av bristande bolagsstyrning. Det innebär att miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser som härrör från bolagets egen verksamhet samt sådana som inträffar oberoende av bolagets verksamhet kan innebära en hållbarhetsrisk för bolaget. Ju lägre hållbarhetsrisk en investering är exponerad mot, desto lägre finansiell risk utsätts investeringen, och därmed kunden, för. Säkra Spar AB beaktar hållbarhetsrisker i investeringsrådgivning. Därutöver anpassas investeringsrådgivningen utifrån den individuella kundens eventuella hållbarhetspreferenser.

Syftet med Säkra Spar AB:s ersättningspolicy är att bestämma grunderna för hur ersättningar och förmåner till bolagets anställda ska fastställas. Säkra Spar AB:s ersättningspolicy stipulerar att Säkra Spar AB:s ersättningsprinciper ska främja en sund och effektiv riskhantering, inklusive hantering av hållbarhetsrisker, motverka överdrivet risktagande samt verka för att kunders intressen inte påverkas negativt av bolagets ersättningsstruktur. Säkra Spar AB tillämpar för tillfället inte rörlig ersättning.