Skip to main content
04 augusti 2023

Vi närmar oss slutet på räntehöjningscykeln

De makroekonomiska signalerna visar att den globala konjunkturavmattningen fortsätter och att den svenska ekonomin redan vacklar. Räntehöjningscykeln verkar dock gå mot sitt slut även om hösten kan bjuda på ytterligare någon höjning från centralbankerna. Den högre räntenivån skapar samtidigt goda möjligheter för investeringar, och på delar av företagsobligationsmarknaden finns mycket god avkastningspotential. Den globala aktiemarknaden fortsätter också att visa god utveckling, men för en svensk investerare motverkades avkastningen i juli av en stärkt krona och stannade på +0,7 procent under månaden. I Säkra Spars allokeringsindikator kvarstår vi med en neutral nivå och ett balanserat risktagande.

Räntehöjningarna börjar bita men ljusning i sikte?

Den makroekonomiska dansen fortsätter där centralbankernas räntehöjningar börjar bita ordentligt på vissa håll samtidigt som inflationstakten är fallande, dock fortsatt för hög. Under juli månad höjde både den amerikanska centralbanken Fed och den europeiska motsvarigheten ECB planenligt styrräntorna med 25 räntepunkter och mycket tyder på att vi nu närmar oss toppen av denna räntehöjningscykel. Detta gäller framför allt i USA där inflationstakten fallit påtagligt och där man även kommit längst med räntehöjningarna. Vad gäller ECB har flera uttalanden på senare tid varit mjuka vilket indikerar att vi närmar oss toppen även där. Den viktiga kärninflationen har emellertid inte kommit ned lika mycket varför ytterligare en höjning förmodligen är att vänta från ECB till hösten.

För svenskt vidkommande så har Riksbanken inte lika många möten inplanerade under året som sina större centralbankskollegor, nästkommande möte är inte förrän mot slutet av september. Vi får därför förvänta oss minst en höjning till i höst trots att den svenska ekonomin, till skillnad från både den europeiska och den amerikanska, redan vacklar rejält. De preliminära beräkningarna för BNP-tillväxten under andra kvartalet, vilka presenterades i slutet av juli, pekade på en negativ tillväxt om hela -2,4 procent i årstakt samtidigt som arbetslösheten steg påtagligt. Riksbanken tvingas dock fortsätta höjningarna på grund av den ytterst svaga svenska kronan.

Flera indikatorer pekar på allt svagare tillväxt i en rad länder men den viktiga amerikanska ekonomin ser ut att klara sig lindrigare undan än vad som tidigare befarats. Samtidigt är det på tok för tidigt att blåsa faran över i det avseendet. Positivt är dock att inflationstakten faller snabbare än väntat vilket minskar pressen på Fed att agera ytterligare. Bågen är dock ordentligt spänd och marknaden förväntar sig räntesänkningar i USA redan inom sex månader.

Den kinesiska ekonomin fortsätter att visa svaghet och flera stödpaket har annonserats från staten. Dessutom har riktade stöd gjorts för att få i gång den viktiga fastighetsmarknaden, men utan några positiva resultat än så länge. Med hopp om en förbättring i Kina samt stöd i västvärlden från räntesänkningar i början på nästa år skulle det onekligen se ljusare ut framöver.

Fortsatt börsuppgång i juli

Efter en riktigt stark utveckling i juni fortsatte de globala börserna starkt även i juli månad. I dollar räknat så steg världsindex med 3,4 procent men då den svenska kronan stärktes rejält stannade utvecklingen i svenska kronor på mer blygsamma +0,7 procent under månaden. Återigen gick Stockholmsbörsen svagare än omvärlden med ett fall på 0,3 procent. De regionala skillnaderna i utveckling på global basis var annars blygsamma även om tillväxtmarknader stack ut positivt i takt med att den amerikanska dollarn föll.

Bolagsrapporterna för det andra kvartalet rullas ut i snabb takt och över lag är det en hög andel av bolagen som faktiskt överträffar sina förväntade vinster. Guidningen om framtiden är dock något försiktig vilket ligger i linje med andra makroindikatorer. Avkastningsmässigt sticker de stora amerikanska IT-bolagen ut med i flera fall anmärkningsvärda kursuppgångar hittills i år, en trend som fortsatt under sommaren. Samtidigt har just de bolagen i många fall överraskat ordentligt positivt i rapporteringen.

För svensk del visar verkstadsbolagen fortfarande upp en god vinstutveckling men utsikterna är mer dämpade. Två sektorer som visat stark utveckling under månaden är bank och fastigheter. Bankerna lever fortsatt i den bästa av världar med starka räntenetton och låga kreditförluster, vilket lyfte resultaten under det andra kvartalet. För fastighetssektorn handlar det mer om en rekyl uppåt efter en mycket svag period till följd av stigande räntor och i flera fall hög skuldsättning.

Lugn räntemarknad trots centralbankshöjningar

Centralbankernas räntehöjningar till trots var räntemarknaderna relativt lugna under månaden. Försiktigare uttalanden från ECB fick kortare tyska och svenska räntor att falla något medan längre löptider steg en aning. Marknaden räknar med att centralbankernas räntehöjningscykel nu i princip är över vilket skänker ett visst lugn. Samtidigt faller inflationstakten vilket minskar oron för en utdragen period av för hög inflation och därmed ökade krav på centralbankerna att strama åt ekonomin.

Rörelserna var även små inom företagsobligationer där kreditspreadarna fortsatt är relativt låga. Förräntningstakten inom global high yield, den mest riskfyllda delen av företagsobligationsmarknaden, ligger i dag på cirka 7,5 procent med hänsyn tagen till kostnaden för att valutasäkra till svenska kronor. De nivåerna har vi inte sett på femton år, bortsett från perioder av finansiell stress eller global recession. Samtidigt ger den nordiska marknaden ännu bättre förräntning än så då globala ränteinvesterare fortsätter att sky såväl den svenska kronan som fastighetsmarknaden.

De kraftigt stigande räntorna under senaste året har medfört ordentligt förbättrade avkastningsmöjligheter på räntemarknaden. Förräntningstakten är idag nära på den högsta på femton år inom nästan alla segment vilket åter gör räntor aktuella i en långsiktig portfölj, beroende på riskprofil.

Fortsatt balanserat risktagande rekommenderas

De globala börserna har inlett året starkt så här långt och förhoppningarna är stora om att centralbankerna har nått vägs ände vad gäller räntehöjningarna. Än så länge ser vi få tecken på att världen är på väg in i en djupare recession och inflationstakten faller tillbaka. Marknaderna har dock tagit fasta på mycket vad gäller positiva nyheter och minsta bakslag kan få stora konsekvenser. Vi förordar därför fortsatt ett balanserat risktagande i portföljerna och i Säkra Spars allokeringsindikator kvarstår vi på neutral nivå vilket innebär en balans i exponeringen mellan aktier och räntor, i nivå med vald strategisk allokering. För den kund som har haft en stark utveckling i sin portfölj kan det vara läge att se över vikterna och balansera om portföljen för att behålla den långsiktiga riskprofilen på sina investeringar. Vänligen kontakta din Säkrarådgivare för mer information om din situation och hur aktuell marknadssyn påverkar dina innehav.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar