Skip to main content
05 juli 2023

Stark aktiemarknad och goda möjligheter i räntor

Trots att konjunktursignalerna är oklara och vi i flera fall får tudelade budskap i statistiken har aktiemarknaden visat en stark utveckling under det första halvåret. Men uppgången är smal och fokuserad till ett antal större IT-bolag, medan andra sektorer visat en mer dämpad utveckling. Vi konstaterar också att ränteinvesteringar för första gången på många år erbjuder intressanta möjligheter och god avkastningspotential. Investeringsindikatorn kvarstår på neutral nivå, men med tanke på det osäkra läget kan finnas anledning att se över portföljen så att den är i nivå med den långsiktigt önskade riskprofilen.

Tudelade ekonomiska signaler

Samtidigt som världen alltjämt brottas med höga inflationstal så fortsätter ledande ekonomiska indikatorer att visa svaghetstecken. Signalerna är dock tudelade där inköpschefer inom global tillverkningsindustrin pekar på en svag ekonomisk utveckling framöver medan motsvarande inom tjänstesektorn är mer positiva. Den amerikanska industrin visade i den senaste undersökningen en snabb nedgång i flera delkomponenter i indexet, inte minst vad gäller orderläget. Vid tidigare tillfällen när konjunkturen stannat av har det trots den massiva bevakningen av makrostatistiken kunnat komma som en överraskning för bedömare och analytiker, inte minst brukar det vara svårt att avgöra snabbheten och styrkan i en inbromsning. Samtidigt konstaterar vi att i en värld där tjänstesektorn väger allt tyngre är det goda konjunktursignaler att den delen av ekonomin inte visar en lika negativ trend, vilket mildrar risken för en global recession i spåren av centralbankernas räntehöjningar.

Ser man till inflationen så är även den tudelad där inköpspriser inom tillverkningsindustrin fallit kraftigt, något som borde leda till snabbt fallande inflationstakt för den globala ekonomin som helhet under andra halvåret. Däremot faller inte priserna inom tjänstesektorn lika mycket vilket ger huvudbry för centralbankerna. Vi har fått se ytterligare räntehöjningar både i USA och Europa under våren och marknaden har börjat prisa in fler räntehöjningar under hösten. Även i Sverige höjde Riksbanken styrräntan ytterligare ett steg, med signalen att åtminstone en höjning till står för dörren under hösten om läget inte förändras.

Stark börs trots osäkert ekonomiskt läge

De globala börserna fortsätter dock att ånga på med tydligt högre nivåer under juni månad. Räknat sedan årsskiftet är värdetillväxten i ett globalt aktieindex närmare 20 procent, trots den bitvis volatila resan under våren. Uppgången är dock relativt smal och det är återigen ett fåtal amerikanska jättar som står för stora delar av uppgången. Detta alltså samtidigt som marknadsräntorna fortsätter att stiga och då främst i den korta änden av kurvan och marknaden prisar som sagt in fler räntehöjningar från centralbankerna.

Under slutet av juni månad blev också Apple det första bolaget någonsin med ett marknadsvärde över 3 000 miljarder dollar. Teknikaktierna fortsätter alltså att driva uppgången på aktiemarknaden, globalt har IT-sektorn under det första halvåret stigit med drygt 40 procent räknat i kronor. Samtidigt har sektorer som bank, dagligvaror, hälsovård och råvaror noterat uppgångar på mindre än 10 procent och en portfölj som inte valt att koncentrera sina innehav till just IT-sektorn riskerar så här långt att släpa efter indexutvecklingen. Även regionalt är det stora skillnader i utfall, amerikanska Nasdaq har exempelvis stigit i linje med IT-sektorn som helhet, men även det bredare S&P 500 visar en uppgång över 20 procent, precis som aktiemarknaderna i Tyskland och Frankrike. På den andra sidan av spektret sticker bland annat Sverige ut, som endast kunnat visa en avkastning på 11 procent under första halvåret av 2023.

När vi nu sätter punkt för halvårsskiftet står en mycket intressant rapportsäsong för dörren. Efter starka rapporter för det första kvartalet har vinstförväntningarna för både 2023 och 2024 skruvats upp. Samtidigt har börsen varit stark varför vinstmultiplarna stigit, även om de är klart lägre idag än innan räntehöjningscykeln inleddes.

I bolagsrapporterna blir det mest intressanta företagens kommunikation om framtiden. De bolag som guidat ned förväntningarna på senare tid har straffats rejält på aktiemarknaden. Vi ser fortsatt med intresse på den globala IT-sektorn och dess utsikter. Särskilt i en marknad som till stor del drivs allt högre av dessa jättar.

Stora möjligheter inom räntemarknaden

Efter fjolårets kraftigt stigande marknadsräntor så råder fortsatt osäkerhet på räntemarknaden. Kommer centralbankerna att tämja inflationen utan att kasta oss in i en global recession? Vårens relativt starka ekonomiska statistik har fått många att peka på motståndskraften i ekonomin, särskilt den amerikanska. Därmed har förväntningarna på fler räntehöjningar skruvats upp. För första gången på länge ger det oss investerare stora möjligheter att skapa en vettig avkastning från räntemarknaden. Det gäller oavsett om man vill investera i korträntefonder, obligationsfonder eller i fonder med exponering mot företagsobligationsmarknaden.

Som exempel kan nämnas att ett globalt index mot high yield, den mest riskfyllda delen av företagsobligationsmarknaden, idag ger en årlig förräntningstakt om cirka 7,3 procent, netto efter kostnader för valutasäkring till svenska kronor. Den högre förräntningstakten beror helt på stigande underliggande räntor då kreditspreaden, det vill säga skillnaden i ränta som företagen betalar relativt staten, har sjunkit. Även om inflationstakten är hög idag förväntas den sjunka ordentligt framöver varför även den reala avkastningen från räntemarknaden framöver förväntas bli god. Om det under lång tid hävdats att det inte finns några alternativ till aktier för de investerare som söker en god avkastning, så gäller den regeln således inte längre.

Fortsatt balanserat risktagande rekommenderas

Även om den globala ekonomin än så länge verkar visa på stor motståndskraft mot centralbankernas räntehöjningar så kvarstår stor osäkerhet. Vi har bara börjat se de reala effekterna av de snabba räntehöjningarna och fler räntehöjningar är att vänta under hösten. Efter en stark första halva av börsåret börjar frågetecknen hopa sig. Vi förordar därför fortsatt ett balanserat risktagande i portföljerna och i Säkra Spars allokeringsindikator kvarstår vi på neutral nivå vilket innebär en balans i exponeringen mellan aktier och räntor i nivå med vald strategisk allokering. För den kund som har haft en stark utveckling i sin portfölj kan det vara läge att se över vikterna och rebalansera för att behålla den långsiktiga riskprofilen på investeringarna. Vänligen kontakta din Säkrarådgivare för mer information om din situation och hur aktuell marknadssyn påverkar dina innehav.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar