Skip to main content
12 juni 2023

Låg ekonomisk aktivitet och fallande inflation att vänta

I de undersökningar som publicerats under senare tid avseende humöret för svenska företag och hushåll är trenden med fallande pristryck tydligt. Samtidigt visar flera indikatorer på att aktiviteten ligger långt under trend, och även om vi inte är på nivåerna från finanskrisen eller covidutbrottet indikeras en tydlig inbromsning. Vinstprognoserna för börsbolagen har skruvats ned och idag är värderingen av aktiemarknaden på eller till och med under historiska nivåer. Utvecklingen inom AI väcker både beundran och förundran, och flera bolag inom sektorn har sett explosionsartad utveckling på börsen under året. Vi kvarstår med en neutral rekommendation i vår allokeringsindikator.

Under det senaste halvåret har alltmer fokus hamnat på vad AI kan medföra för förändringar i samhället, både på gott och ont. Intresset bland allmänheten exploderade i samband med att företaget OpenAI tillgängliggjorde ChatGPT och hela världen hade därmed för första gången tillgång till en kraftfull Chat-robot via telefonen eller datorn. Men användningen och möjligheterna med AI är självklart större än att man kan ställa frågor om alla möjliga och omöjliga ämnen. Flera företag som antingen är direkt involverade i arbetet med AI eller som underleverantörer har därmed hamnat i strålkastarljuset. Bland dessa återfinns bland annat Nvidia och Taiwan Semiconductor, men också bolag som Alphabet (Google) och Microsoft.

Mest anmärkningsvärt kanske utvecklingen för Nvidia är som i skrivande stund stigit med närmare 180 procent sedan årsskiftet, och AI-intresset är också en anledning till att det tekniktunga Nasdaq stigit med drygt 30 procent, att jämföra med det bredare S&P500 som noterar en uppgång på cirka 15 procent. Men riskerna med investeringar i sektorn blir också mer riskfyllda i takt med att värderingarna drar iväg och förväntningarna på många av bolagen skjuter i höjden. Det enda vi riktigt kan vara säkra på är att AI kommer vara med och forma vår framtid på ett sätt som de flesta av oss idag inte riktigt kan förstå omfattningen av, många bedömare menar till och med att den utveckling vi idag står inför kommer att få långt större konsekvenser än den industriella revolutionen.

Svensk konjunktur

Under den senaste veckan har såväl Konjunkturinstitutets barometer som Inköpschefsindex för svensk industri presenterats, vilket är två indikatorer som ger oss vägledning vad gäller trenderna i svensk ekonomi och därmed agerandet från Riksbanken.

Konjunkturbarometern har de senaste månaderna återhämtat sig något efter att ha fallit i omkring 1,5 år. Trots uppgången visar mätningen fortsatt att humöret bland företag och hushåll är under långsiktig trend och på nivåer som i princip enbart varit lägre under inledningen av covidpandemin 2020. För näringslivet noteras en viss uppgång inom samtliga sektorer med störst förbättring inom handeln, medan tjänstesektorn visade den svagaste uppgången. Inom tillverkningsindustrin syns svaghet framför allt vad gäller orderingång på hemmamarknaden, medan byggindustrin till skillnad från vad som rapporterats i övrigt uppgav att efterfrågan planat ut, förvisso på en låg nivå.

Stämningsläget bland hushållen är fortsatt klart svagare än normalt, även om indikatorn stärkts något från botten vid senaste årsskiftet. En bidragande orsak till förbättringen är att hushållen själva inte är lika pessimistiska som tidigare vad gäller den egna situationen om 12 månader, vilket också kan kopplas till att hushållens inflationsförväntningar avtog något.

Ser vi istället till Inköpschefsindex för industrin, vilket är en framåtblickande indikator, visar den en mycket svag utveckling för svenska företag. Indikatorn föll i mätningen för maj till 40,6 vilket är den lägsta nivån på tre år, och den tionde månaden i rad som indexet pekar på en kontraktion i den ekonomiska aktiviteten i landet. Svagast utveckling uppvisade komponenten för orderingång, följt av sysselsättning, produktion och leveranstider, medan indikatorn för lager förbättrades något. Även om mycket av utfallet i undersökningen tyder på en mycket svag utveckling är det intressant att även kostnadstrycket i industrin faller i snabb takt. Leverantörernas rå- och insatsvarupriser föll till den lägsta nivån sedan 2016 och pristrycket från leverantörerna minskar således i snabb takt.

Den generellt svaga ekonomiska aktiviteten i kombination med avtagande inflationstryck, bland annat har producentprisindex fallit från 14,0 till 4,6 procent i år, väcker två tankar. Den första är om inbromsningen kan bli mycket snabbare och skarpare än vad som hittills legat i korten, och den andra är om Riksbanken kanske tidigare än vad de själva indikerat kommer att inleda räntesänkningar, både för att inflationstakten kommit ned och då BNP riskerar att falla mer än tänkt.

Aktiemarknadens värdering

Sedan sommaren 2022 har förväntningarna på börsbolagen successivt skruvats ned. För snart ett år sedan pekade analytikernas prognoser på en global vinsttillväxt under 2023 om cirka 10 procent, vilket sedan justerats ned i omgångar för att idag indikera en oförändrad vinstnivå relativt föregående år. Rapportsäsongen visade emellertid på att de dämpade prognoserna varit för pessimistiska och aggregerat överträffade exempelvis börsbolagen i USA förväntningarna ordentligt, även om vinsterna faktiskt föll med drygt 2 procent jämfört med samma period i fjol. Halvvägs genom 2023 börjar dock blickarna att dra sig åt prognoserna för 2024, där det väntas en vinsttillväxt på närmare 11 procent.

För analytikerna blir det hela en avvägning av hur mycket konjunkturen bromsas av de åtstramningar centralbankerna genomför och hur det slår på efterfrågan samt bolagens lönsamhet. Signalerna att inflationen viker blir allt tydligare och vi bör därmed kunna skönja slutet på denna räntehöjningscykel. Amerikanska Federal Reserve väntas som vanligt vara först ut med att byta fot och ange riktningen för resten av världen. I dagsläget lutar huvuddelen av marknadens aktörer åt att vi kan vänta oss en mild recession och att vi i takt med att åtstramningarna dras tillbaka kan få en viss återhämtning i affärsklimatet med stigande efterfrågan och ökad aktivitet.

Om prognoserna kring vinsttillväxt visar sig vara korrekta är värderingen på aktiemarknaden inte utmanande, utan ligger strax under historiska snittnivåer. Det innebär att det finns ett värderingsstöd för aktier som tillgångsslag som balanserar osäkerheten kring konjunktur och vinster.

Neutral vikt i aktier

I Säkra Spars allokeringsindikator kvarstår vi på neutral nivå vilket innebär en balans i nivå med vald strategisk allokering. Vänligen kontakta din Säkrarådgivare för mer information om din situation och hur aktuell marknadssyn påverkar dina innehav.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder.

Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din Säkrarådgivare

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar