Skip to main content

Värdepappersbolag

Säkra Spar är ett värdepappersbolag inom Säkrakoncernen.

Säkra Spar innehar nedan tillstånd från Finansinspektionen:

  • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • 2007-11-01 Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • 2007-11-01 Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

pdf Instruktion för bästa orderutförande 211212.pdf (630 KB)
pdf Policy för intressekonflikter - 2024-03-25.pdf (205 KB)
pdf Rapport Utförandeplatser 2021.pdf (202 KB)


Kategorisering av kunder

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska ett värdepappersinstitut kategorisera alla sina kunder som icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högsta skyddsnivå har kunderna som är icke-professionella och lägsta skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter.

Om inte annat särskilt överenskommits har Säkra Spars kunder kategoriserats som icke-professionella kunder, det vill säga med högsta skyddsnivå. Det innebär bland annat att Säkra Spar har en skyldighet att informera kunden om aktuella finansiella instrument och risker med samt kostnader och avgifter för dessa. Säkra Spar kommer även att lämna information om Säkra Spar och de tjänster Säkra Spar erbjuder.

Kunden har rätt att lämna in en begäran om att bli behandlad som en professionell kund om de krav som ställs i lagen om värdepappersmarknaden är uppfyllda. Om kunden blir kategoriserad som professionell förväntas kunden normalt ha sådana kunskaper att kunden själv kan avgöra vilken information som behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Detta innebär att kunden själv måste begära den information som den anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning för professionell kund utförd av Säkra Spar görs med anledning av detta inte någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper samt inte heller av kundens finansiella ställning eller om produkten är lämplig för kunden mot bakgrund av detta.

Som professionell kund kan kunden på skriftlig begäran och efter medgivande av Säkra Spar byta kategori till icke-professionell och därmed erhålla den högre skyddsnivån.

Kundklagomål

Säkra Spar är ansvarigt för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden vid utförande av uppdrag i motsvarande omfattning som Säkra Spar är skyldig att ersätta skadan.

Klagomål i anledning av uppdrag enligt avtal med Säkra Spar ska ställas till

Säkra Spar AB
Lars Falk
Sturegatan 11
114 36 Stockholm

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du som kund ska påtala eventuella fel eller brister i ett uppdrags utförande och ska omgående underrätta Säkra Spar om detta (reklamation). Om du vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Säkra Spar. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar du rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Säkra Spar sida.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

www.konsumenternas.se

Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.

www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom ett år från det att du första gången inlämnade klagomålet. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Säkra Spar bör lösas.

www.arn.se

Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Säkra Spar. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Anknutna ombud

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan ett värdepappersbolag teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att agera som anknutna ombud. Sådan fysisk eller juridisk person får endast vara anknutet ombud till ett värdepappersbolag.

Ett anknutet ombud ska biträda Säkre Spar vid utförandet av de uppdrag som Säkra Spar åtagit sig mot kund. Uppdraget som anknutet ombud innebär att sådan för Säkra Spars räkning kan (i) marknadsföra investerings- eller sidotjänster, (ii) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order från kund samt (iii) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster.

Säkra Spar ansvarar för eventuell ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet som anknutet ombud uppsåtligen eller av oaktsamhet kan komma att orsaka kunden.

Klagomål i anledning av det uppdrag som det anknutna ombudet utför som anknutet ombud ska ställas till Säkra Spars klagomålsansvarig.

Upplysningar om det anknutna ombudets verksamhet kan lämnas av Finansinspektionen. Bolagsverket kan lämna information om det anknutna ombudets registrering.  

Det anknutna ombudet är registrerat i Sverige om ingen annan information ges till kund.

Hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling är en viktig fråga för oss och vi anser att samhällets alla aktörer har ett gemensamt ansvar för den påverkan vi har på vår värld. Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till EU:s hållbarhetsmål. Den finansiella marknaden har en viktig roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Därför anser vi att integrera hållbarhet i ett investeringsbeslut inte bara bidrar till en bättre framtid för vår och kommande generationer utan också till en långsiktig ekonomisk tillväxt.

Hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Vi har idag möjlighet att i viss omfattning beakta negativa effekter för hållbarhetsfaktorer i vår rådgivning till dig. Det gör vi genom att fråga om hållbarhet ska beaktas i det råd vi ger dig och om du i så fall vill att negativa effekter för hållbarhet ska beaktas. Svarar du att negativa effekter ska beaktas kommer vi endast att rekommendera dig produkter där förvaltaren tar hänsyn till detta i sin förvaltning.

Hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisk menas en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde. Exempel på hållbarhetsrisk är konsekvenserna av miljöförstöring, (t.ex. förbud som gör att verksamhet måste ställa om eller avvecklas, minskad efterfrågan, svårighet att erhålla finansiering eller fysisk risk som utarmning av resurser och naturkatastrofer), konsekvenser av brott mot mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, jämställdhet, korruption och mutor samt konsekvenserna av bristande bolagsstyrning. Det innebär att miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser som härrör från bolagets egen verksamhet samt sådana som inträffar oberoende av bolagets verksamhet kan innebära en hållbarhetsrisk för bolaget. Ju lägre hållbarhetsrisk en investering är exponerad mot, desto lägre finansiell risk utsätts investeringen, och därmed kunden, för. Säkra Spar beaktar hållbarhetsrisker i investeringsrådgivning. Därutöver anpassas investeringsrådgivningen utifrån den individuella kundens eventuella hållbarhetspreferenser.

Syftet med Säkra Spars ersättningspolicy är att bestämma grunderna för hur ersättningar och förmåner till bolagets anställda ska fastställas. Säkra Spars ersättningspolicy stipulerar att Säkra Spars ersättningsprinciper ska främja en sund och effektiv riskhantering, inklusive hantering av hållbarhetsrisker, motverka överdrivet risktagande samt verka för att kunders intressen inte påverkas negativt av bolagets ersättningsstruktur. Säkra Spar tillämpar för tillfället inte rörlig ersättning.