Nya regler – så hjälper vi dig att investera mer hållbart

Under hösten har en rad nya EU-regler trätt i kraft inom hållbarhetsområdet. Det innebär bland annat att vi som rådgivare ska ta hänsyn till din syn på hållbarhet i vår rådgivning. Här kan du läsa mer om vad det innebär i praktiken och vilka regelverk som styr.

Som rådgivare har vi en nyckelroll att spela i omställningen till en mer hållbar ekonomi. En del i detta arbete är att ge råd om fonder med innehav som har en positiv inverkan på vår miljö och omvärld. Vi kommer därför att fråga dig om dina hållbarhetspreferenser utifrån tre olika perspektiv – miljö, hållbara investeringar i ett bredare perspektiv och negativa hållbarhetseffekter.

Miljömässigt hållbara investeringar

EU:s gröna taxonomi­förordning utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara. För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, och uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet.

Taxonomin omfattar följande miljömål:

 • begränsning av klimatförändringar
 • anpassning till klimatförändringar
 • hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 • övergång till en cirkulär ekonomi
 • förebyggande och kontroll av föroreningar
 • skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Från 1 januari 2022 är taxonomiförordningen tillämplig för de två klimatrelaterade miljömålen. Från 1 januari 2023 utökas den till att bli tillämplig även för vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, miljöförstöring och biologisk mångfald.

Hållbara investeringar i ett bredare perspektiv

Utöver miljön finns en rad andra faktorer att ta hänsyn till när det gäller hållbara investeringar. För att öka transparensen och skapa ett standardiserat sätt att rapportera kring hållbarhet, har EU utfärdat ett antal förordningar. En av dessa är Disclosureförordningen eller SFDR som den också förkortas. I SFDR ställs bland annat krav på att fondbolag ska lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål och hur fonden beaktar sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Med de nya rapporteringskraven är målet att det ska bli enklare för dig som sparare att jämföra hur hållbara olika finansiella produkter är inom dessa områden.

Negativ påverkan på hållbarhetsfaktorer

Att ta negativ hållbarhetspåverkan i beaktande (principal adverse impact) innebär att man tar hänsyn till de negativa effekter som kan följa av en investering. Det kan till exempel handla om att undvika att investera i bolag med höga nivåer av växthusgasutsläpp eller företag där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter och dåliga arbetsförhållanden.

Vi hjälper dig!

Som en del av vår rådgivningsprocess kommer vi att gå igenom varje område och fråga dig vilken syn du har på hållbarhet. Du kommer också att få ange hur stor del av portföljen som ska leva upp till dessa krav. Då vissa regelverk fortfarande håller på att formas kommer du att få ett portföljförslag utifrån den information som finns tillgänglig idag. Självklart guidar vi dig på vägen!

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Senaste artiklar

 • Snökaos – så säkrar du byggnaden

  Snökaos – så säkrar du byggnaden

  På flera håll i landet har vi överraskats med stora mängder snö på kort tid. Det medför en rad risker, inte minst för fastighetsägare. Här har vi tillsammans med vår samarbetspartner P&B samlat...
Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2022