Skip to main content

Cyberförsäkring

I dag betraktas cyberattacker som ett av de största hoten ett företag står inför. Ett cyberbrott kan få kostsamma följder och drabbar såväl stora koncerner som mindre företag. En cyberförsäkring skyddar mot de risker som företagare utsätter sig för vid användning av datorer, molntjänster och mobil teknik i sin verksamhet.

Cyberrisker kan vara exempelvis dataintrång, system- och nätverksavbrott, risker relaterade till sociala medier och cyberutpressning.

Vanliga cyberincidenter är:

  • Angrepp
  • Störning i mjuk- eller hårdvara
  • Handhavandefel
  • Störning i driftmiljö
  • Oönskade eller oplanerade störningar i kritisk infrastruktur
  • Säkerhetsbrist i en produkt
  • Annan plötsligt oförutsedd händelse som lett till skada
  • Informationsförvanskning
  • Informationsförlust eller informationsläckage
  • Hindrad tillgång till information.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss