VD- och styrelseansvarsförsäkring

Företagsledning och styrelse bär det yttersta ansvaret för att företaget bedrivs på ett korrekt sätt. Ansvaret är personligt och riskerar därför att drabba individernas privata ekonomi.

VD- och styrelseansvarsförsäkringen ger ett skydd till styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare om krav riktas mot dem – oavsett om kraven är helt eller delvist berättigade eller skulle visa sig vara fullständigt grundlösa.


Om försäkringen

Som styrelsemedlem eller del av en företagsledning kommer ett stort ansvar för det företag som företräds. Företagsledningen förväntas bland annat att se till att aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bokföringslagen och skatteförfarandelagen följs.

Bland de ansvarsområden som styrelseledamöter inte kan undslippa är bland annat betalningsansvar, skadeståndsansvar och straffansvar. Visserligen kan uppdrag delegeras men i slutänden har styrelsen ett övergripande ansvar för verksamheten.

I dagens företagsklimat blir det allt vanligare att ställa styrelser till svars för sina göranden och låtanden i verksamheten. Skadeståndskraven kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den ordinarie ansvarsförsäkringen. En vd- och styrelseansvarsförsäkring ger dig som sitter i en styrelse eller företagsledning ett bra skydd som bidrar till arbetsro och en tryggare vardag.

Vem kan ställa krav på styrelse och ledning?

Vd och styrelse granskas både av allmänhet och media men även av investerare och medarbetare. Krav kan därför komma både externt från tredje person men även internt av parter inom företaget eller koncernen.

Tänkbara interna kravställare:

 • Bolaget självt
 • Dotterbolag
 • Konkursförvaltare
 • Annan person i ledningen såsom vd eller styrelseledamot

Tänkbara externa kravställare:

 • Aktieägare
 • Kunder
 • Leverantörer
 • Andra fordringsägare
 • Konkurrenter
 • Myndigheter
Vem riktar sig försäkringen mot?

Försäkringen passar alla typer av organisationer som har en styrelse, såväl koncerner som enskilda bolag och föreningar.

Försäkringen riktar sig till:

 • Verkställande direktör
 • Styrelseledamot
 • Ledande befattningshavare
 • Medlem av företagsledning eller motsvarande organ
 • Anställd som har självständigt ledningsansvar
 • Extern ledamot

För försäkrade individer täcker försäkringen vd- och styrelseansvar både i moderbolaget och koncernens dotterbolag med säte överallt i världen utom USA och Kanada. Detta gäller även dotterbolag som bildas eller förvärvas under försäkringsperioden.

Vill du veta mer?

Önskar du en offert eller vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookiepolicy | Behandling av personuppgifter
Copyright © 2023