Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 21 oktober

Den 3 november riktas åter världens blickar mot USA, när landet för 59:e gången i ordningen ska välja president. Efter den något oväntade segern för Trump 2016 ser det denna gång ut att kunna bli ett rejält skifte, där inte bara presidentposten utan även kongressens båda kammare hamnar under demokraternas kontroll. Denna gång ägnar vi hela marknadsbrevet till det amerikanska valet.

Maktskifte ligger i korten

Presidentvalet i USA närmar sig snabbt och denna händelse drar naturligtvis till sig omvärldens intresse, och frågan vi bland annat ställer oss är hur detta kan komma att påverka både ekonomin och börsen? Vi kan dock inleda med att konstatera att om det är något som den finansiella marknaden ogillar så är det osäkerhet. Det innebär att en tydlig seger, oavsett kandidat, där vinnaren även har en majoritet i kongressen är något av ett önskescenario. Men viljan att få tydlighet kan ibland också innebära att dåliga besked är att föredra framför inga besked, och i vissa fall kan det ur det perspektivet anses vara bättre att behålla det som är istället för att genomföra osäkra förändringar. Materian är komplex och vi har dessutom många andra faktorer som denna gång kanske kommer att få stor effekt på händelseförloppet in i det sista, där pandemin och spridningen av covid-19 kanske är det som först hamnar i åtanke.

Den starka ekonomin, rekordlåg arbetslöshet och stigande aktiemarknad var ända in i februari faktorer som talade för att Trump skulle sitta ytterligare fyra år, men pandemin har gjort situationen betydligt mer osäker. Arbetslösheten har på kort tid stigit till tvåsiffriga tal och kritiken mot hanteringen av Covid-19 är högljudd, åtminstone bland Trumps motståndare. Normalt sett ökar chansen för en sittande president i tider av kris, men om presidentens politik anses vara en del av problemet så gäller sannolikt inte den gamla sanningen. Stigande nivåer för antal smittade kan alltså tvärtom försämra möjligheterna för Trump.

Ser vi på hur opinionsbilden ser det idag ut, verkar det bli en fullskalig seger för demokraterna, där Biden leder med 52% mot Trumps 42% i kampen om presidentposten, samtidigt som demokraterna leder med 49% mot republikanernas 42% i valet till kongressen. Men vi vet också att läget kan förändras snabbt, vilket inte minst blev tydligt 2016 då Hillary Clinton en bra bit in på valnatten verkade stå som segrare, men där vi som bekant såg en annan vinnare dagen efter valet. I ett antal så kallade ”swing states” är det fortfarande jämnt och marginalen för Biden är därmed inte så stor som den kanske verkar vid ett första ögonkast.

Av den anledningen tänkte vi studera några av de möjliga utfallen i valet och vad de kan innebära, men också lyfta fram några av huvudpunkterna i presidentkandidaternas ekonomiska politik, för det är såklart inte så enkelt att avgöra om utvecklingen blir bättre eller sämre oavsett vem som kommer att vara USA:s president för de kommande fyra åren.

Vad blir det för konsekvenser på ekonomin

En utbredd uppfattning är att en republikansk president anses vara gynnsam för företagarna och därmed aktiemarknaden. Och i vissa avseenden kan man se att det är sant, men ser vi till statistik så kan vi samtidigt konstatera att börsen genom historien har stigit mer under demokratiskt styre än under republikanskt. Vi anser dock att det är lätt att dra förhastade slutsatser och att man inte ska göra en för enkel analys av situationen, och ser bland annat tillbaka på läget när Trump tillträdde. Vid presidentvalet 2016 var marknaden initialt oroad för vad en seger för Trump skulle innebära, vilket kanske inte var konstigt med tanke på att den blivande presidenten inte riktigt passade in i mallen och osäkerheten kring hans politiska program var stort. Det blev också en form av överraskningsmoment då bedömare räknat med att Clinton skulle vinna och Trump ansågs sakna en tydlig ekonomisk plan. Men relativt snart framstod president Trumps politik som en i grunden klassiskt republikansk med fokus på skattesänkningar, företagarvänliga stimulanser och avregleringar. Det mottogs positivt av marknaden och börsen visade också styrka, men sedan kom pandemin och med den en betydligt skakigare period på aktiemarknaden och en kraftig nedgång i den ekonomiska tillväxten.

Om Trump vinner kommer han sannolikt att fortsätta förespråka skattesänkningar, lansera nya stimulansprogram med fokus på att öka sysselsättningen och därigenom den ekonomiska aktiviteten. Även fortsatta avregleringar ligger i korten. Det är alltså mer av det samma som är att vänta. Konsekvensen blir att de redan stora underskotten kommer att fortsätta öka, men att vi samtidigt kommer att se ökad ekonomisk aktivitet och stabila företagsvinster. Faktorer som i vanliga fall bidrar till att hålla investerare glada och därmed talar för en positiv aktiemarknad.

Trots att Biden är ett oprövat kort anses han vara en relativt okontroversiell mittenkandidat. Han har också varit tydlig med ett antal av de åtgärder som väntas genomföras under hans tid i Vita huset. I förväntansbilden ligger gigantiska stimulanser, vilka åtminstone delvis ska finansieras av höjda skatter. Bland annat har Biden talat om att höja bolagsskatten från dagens 21% till 28%, men i det sammanhanget ska man emellertid vara medveten om att skattesatsen så sent som 2017 var 35%. Även höjda skatter för höginkomsttagare och en ny kapitalskatt ligger i korten med Biden vid rodret. Men de högre skatterna motverkas av att andra inkomstgruppen, vilka bedöms ha större konsumtionsbenägenhet, får ta del av stimulansåtgärder. Även med Bidens politik kommer underskotten i amerikansk ekonomi att stiga, men analytiker har samtidigt gjort prognoser som visar att tillväxten i USA under Bidens ledning hamnar på drygt 4%, vilket är en något högre nivå än vad som väntas med Trump. Det är också värt att notera att skattehöjningar inte är troliga i närtid, utan snarare kommer att läggas under andra halvan av mandatperioden då påverkan från pandemin förhoppningsvis avtagit.

En annan fråga som har diskuterats är hur handelskonflikten med Kina kommer att utvecklas beroende på vilken sida som står som segrare. Klart är att ingen av kandidaterna har för avsikt att återgå till läget som var för att par år sedan, då framförallt Kina bedöms fått alltför mycket fördelar relativt USA. Trumps handelspolitik beskrivs i mångt och mycket som konfrontativ, där många väntar sig att han efter Kina kommer att vända sig mot andra handelspartners, som exempelvis EU, för att tvinga fram nya villkor som är mer gynnsamma för amerikanska företag. Biden bedöms å sin sida också sätta USA först, men kanske snarare genom att bygga allianser tillsammans med exempelvis Europa för att sätta press på Kina. Vilken väg som är bäst för USA och resten av världen kan diskuteras, men det är inte orimligt att anta att oavsett president kommer trenden med mer protektionism och skyddande av inhemska intressen kommer att fortsätta, och då inte bara från USA:s sida utan på ett globalt plan.

Vilka utfall är möjliga i valet?

Det finns en mängd olika kombinationer som är möjliga, men vi ser idag framförallt tre olika scenarion framför oss: (1) Total demokratisk seger, (2) Trump som president men demokratiskt styre i kongressen, samt (3) Ett oklart valresultat.

I det första scenariot vinner alltså Biden och demokraterna får samtidigt makten över båda kamrarna i kongressen. Det är detta utfall som väljarundersökningarna idag indikerar, och det skulle i sådana fall medföra att Biden fullt ut kan genomföra sin politik. Det innebär som vi nämnt ovan skattehöjningar, men också stora stimulanser. En ny handelspolitik är också trolig, men också en mer klimatvänlig politik. Även om skatter vanligen ses som något negativt så innebär en total seger för demokraterna en förutsägbar agenda, och det är något som marknaden med all sannolikhet kommer att uppfatta som positivt och till och med bättre än Trumps inriktning med sänkta skatter och avregleringar.

Att Trump vinner valet, samtidigt som demokraterna tar kongressen kanske är det näst mest troliga utfallet givet dagens opinionsbild. Oförändrad skattenivå för företagen och sänkta skatter för medelklassen är att vänta om Trump skulle få genomföra sin politik. Även en fortsatt hårdnackad attityd i handelsdialogerna är att vänta, där alltså Europa kan vara nästa region i skottlinjen. Men om demokraterna får makten i kongressen så är risken stor att vi hamnar i ett dödläge där Trump får stora svårigheter att driva igenom sina beslut. Flera bedömare talar också om risken att vi i ett sådant läge kan komma till en situation då man åter tvingas att stänga ned statsapparaten som en form av konfliktåtgärd. Slutsatsen är att det riskerar bli en negativ spiral med upptrappade inhemska politiska konflikter, vilket också riskerar att påverka de finansiella marknaderna negativt.

Ytterligare ett möjligt utfall är faktiskt att vi får en oklar utgång i valet. Det kan ske om det blir en mycket jämnt val, ett val där poströsternas legitimitet börjar diskuteras, eller andra oklarheter råder. President Trump har vid upprepade tillfällen vägrat att säga om han kommer att acceptera ett nederlag och lämna ifrån sig makten i ett sådant läge. Även om det är svårt att se att man verkligen skulle hamna i den situationen så måste det ändå anses vara möjligt. Det skulle i sådana fall kunna innebära en konstitutionell kris utan motstycke, och vi bedömer att ett sådant läge har potential att skapa rejäl turbulens på de finansiella marknaderna. Och ju längre tid osäkerheten består, desto större blir problemen.

Om ett par veckor vet vi förhoppningsvis hur det gått, och då vet också marknadens aktörer hur man ska agera för att kunna anpassa sig efter den eventuellt nya spelplan som då gäller. Fram till dess kommer marknaden att utgå från att det blir demokraterna som tar hem spelet, och helst vill man inte se några överraskningar oavsett vad utfallet blir.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder. Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.