Marknadskommentarer

Marknadskommentar från Säkra 1 april

En snabb återhämtning skedde på aktiemarknaden under förra veckan, till största del på grund av de rekordstora stimulansåtgärder som presenterades i USA. Men stora svängningar ligger fortsatt i korten då osäkerheten består. Med vikande försäljning är det också svårt att göra prognoser för börsbolagens vinstutveckling, och ett sätt att bedöma värderingen på aktiemarknaden är då att se till historiska mått vilket vi gör i denna veckas uppdatering.

Efter den snabbaste nedgången någonsin på den amerikanska aktiemarknaden följde under förra veckan den snabbaste återhämtningen sedan 1930-talet. Indexet S&P 500 steg exempelvis med 20 procent från botten under måndagen till torsdagens toppnivåer, innan fredagen åter resulterade i börsfall. De stora rörelserna är såklart ett resultat av den osäkerhet som råder, där investerare slits mellan hopp och förtvivlan i takt med att ny information kommer om räddningsåtgärder från stater och centralbanker å ena sidan, och virusets utbredning samt dess effekter på människor, företag och ekonomin å andra sidan. Av de 20 handelsdagarna som hittills varit under mars (till och med fredag den 27 mars) har vi haft rörelser större än 2,8 procent under 17 dagar, och hela 13 av dessa har visat på rörelser på mer än 4 procent. Det är naturligtvis extremt men med volatilitetsindexet VIX kvar på höga nivåer indikeras att marknaden räknar med fortsatt stora svängningar.

Återhämtningen under veckan kan delvis sägas vara en effekt av den snabba nedgången, det är inte ovanligt med relativt stora rekyler även under längre nedgångsfaser, inte minst på grund av bottenfiske från investerare. Men den viktigaste orsaken var att en rad stödåtgärder presenterades världen över, inte minst det gigantiska stimulanspaketet i USA som uppgår till smått osannolika 2000 miljarder dollar. Åtgärderna omfattar bland annat stöd till arbetslösa, krishjälp för utsatta företag, satsningar på sjukvården och dessutom direkta utbetalningar på 1200 dollar till en stor del av landets medborgare. Även i Sverige har regeringen agerat och till de tidigare åtgärderna, som bland annat innebar tillfälligt slopad karensdag och nya regler kring permittering, nu också inrättat en statlig företagsakut, infört tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, samt sjösatt ytterligare ett antal åtgärder avsedda att underlätta för företagen.

Nedjusterade konjunkturprognoser

Vad är då att vänta för den globala ekonomin? För tillfället är det svårt att ha stor pricksäkerhet i sina prognoser, men en rad aktörer försöker att räkna på såväl de korta som långa effekterna på ekonomin och samhällena. Swedbank presenterade exempelvis i en ny prognos att svensk BNP kommer att falla med 6 procent under andra kvartalet och med 4 procent under 2020, medan SEB tror på ett fall på 7 procent under kommande kvartal och 3 procent för helåret. Bilden för den globala ekonomin är i stort sett den samma som för Sverige oavsett vilken prognosmakare vi väljer att följa. Huvudscenariot är att en kraftig inbromsning fram till sommaren väntas, med en förhoppning om att vi då passerat det värsta och att det därefter sker en gradvis återhämtning under hösten. Men fallgroparna är många och prognoserna kan komma att revideras mer än en gång.

När man diskuterar den framtida utvecklingen av ekonomin används ofta bokstäver som V, W, L och U. Dessa symboliserar olika förlopp och hur snabbt återhämtningen kan ske, där V är den snabba nedgången som följs av en kraftig återhämtning, W är en ”falsk” återhämtning som därefter följs av ytterligare en recession, och där L är den utveckling som alla fruktar mest med en lång och djup nedgång utan större återhämtning. Men många bedömare lutar idag åt att U-formen är det som vi kan vänta oss denna gång, vilket är en relativt utdragen process där spridningseffekterna i ekonomin blir kännbara och inte fullt ut kan pareras, ofta tar återhämtningen i ett sådant scenario 12–24 månader. Sannolikt måste vi passera kulmen i virusepidemin innan ekonomerna kan göra mer trovärdiga bedömningar av den mest troliga utvecklingen.

Värderingen på aktiemarknaden efter fallet

Är då aktiemarknaden attraktivt värderad efter börsfallen? Det finns flera sätt att försöka avgöra det, men med den osäkerhet som finns kring efterfrågan och den generella ekonomiska utvecklingen är de nuvarande prognoserna för årets försäljning och vinster inte särskilt användbara. Då kan det vara bättre att istället studera dagens aktiekurser i relation till historiska bolagsvinster och företagens egna kapital. För värderingen av historiska vinster använder vi oss av ett nyckeltal som brukar gå under benämningen Shiller-P/E (efter Nobelpristagaren och Yaleprofessorn Robert Shiller). Vid inledningen av året låg detta mått för amerikanska aktier på 31,2 men har nu gått ned till 24,0 vilket återspeglar nedgången på aktiemarknaden. Men sätter vi det i ett historiskt perspektiv så är dagens nivåer i linje med snittet sedan finanskrisen och även i paritet med den genomsnittliga värderingen under hela 2000-talet, alltså en rimlig värdering men inte uppenbart låg. Tillfällen då värderingen varit över 30 har i efterhand visat sig varit signaler på att aktiemarknaden varit övervärderad och har faktiskt endast inträffat vid tre tillfällen genom åren, vid kraschen 1929, i samband med IT-bubblan sprack i början av 2000-talet, samt vid olika tillfällen under perioden 2017–2020.

Ser vi till aktiekurser i förhållande till eget kapital noteras att värderingen globalt ligger nära 10-årssnittet, med rabatter på runt 10 procent för alla regioner utom USA som å andra sidan fortfarande värderas med en premie i samma storleksordning. Avvikelser mot de historiska nivåerna är inte heller för detta mått anmärkningsvärda utan ger i stort samma signaler som Shiller-P/E.

Det går såklart att ifrågasätta denna typ av historiska jämförelser, inte minst har vi sett en större branschglidning i de amerikanska börsindexen med allt större vikt i teknologisektorn, vilka värderas på annat sätt än traditionella verkstadsbolag. Men vår slutsats utifrån den information vi har blir att de branta fallen på aktiemarknaden inte per automatik innebär att det nu är extremt attraktiva värderingar varken av vinster eller eget kapital. Samtidigt säger en värdering i nivå med historiska värden att det finns goda möjligheter för den långsiktige investeraren. Med dagens låga (obefintliga) räntenivåer finns det dessutom fog att hävda att värderingen av aktier ska vara högre än historiskt. Vi upprepar vikten av att se till den ursprungliga investeringsplanen och som alltid lägga dela upp kapital utifrån placeringshorisont och behov av tillgänglighet.

För mer information

Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder.

Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din rådgivare inom Säkra.

Säkra Liv & Pension

Säkra
Box 5775
114 87 Stockholm
  08-590 000 75
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 250 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

Säkra använder kakor (cookies) på sakra.se för att samla in statistik om webbplatsen.