Säkra Personskydd

Sjukavbrottsförsäkring

Är ditt företag beroende av en eller flera nyckelpersoner? Verksamheten kan drabbas hårt om en nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider. Det mindre företaget får snabbt problem, intäkterna sjunker medan fasta kostnader som t ex löner, hyror, räntor fortfarande måste betalas.

Det finns en risk att företaget hamnar i ekonomisk kris. En Sjukavbrottsförsäkring kan då vara till stor nytta.

Kan tecknas upp till 100% av rörelsens fasta kostnader exklusive delägares lön, dock max 20 prisbasbelopp. Under företagets första verksamhetsår max 5 prisbasbelopp.

Utbetalningstiden vid arbetsoförmåga är 12 alternativt 24 månader, efter 14 alternativt 30 dagars karens. (Utbetalnings- och karenstid väljs vid tecknande av försäkring). Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid.

Skulle du p g a försäkringskassans bedömning kunna utföra annan sysselsättning och därför blir ställd till arbetsmarknadens förfogande (lämna din anställning) fortsätter utbetalningen till dess att hela ansvarstiden utnyttjats under förutsättning att du uppfyller kraven för utbetalning enligt gällande villkor.

Sjukavbrottsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du fyller 65 år.

Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/diagnoser (se villkor).


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookie Policy | Processing of personal data
Copyright © 2022