Säkra Personskydd

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

En sjukskrivning som leder till att Försäkringskassan beviljar dig varaktig sjukersättning leder till ett rejält inkomstbortfall. Eller så kan det leda till att du inte kan fortsätta jobba i ditt nuvarande yrke. Kanske kan du arbeta med något annat arbete som ger dig en lägre inkomst. Det är då Sjuk- & Yrkes kapitalet kan ge en ekonomisk kompensation. Sjuk- & Yrkeskapital går att överlåta.

Kan tecknas upp till 50 prisbasbelopp före fyllda 60 år. Sjuk- & Yrkeskapitalet kan utbetalas om du före fyllda 65 år varit arbetsoförmögen till minst 50% i 30 av de senaste 36 månaderna eller om du beviljats minst 50% sjukersättning från Försäkringskassan.

Eller om du före fyllda 60 år drabbas av arbetsoförmåga p g a att Försäkringskassan bedömt att du inte kan arbeta inom nuvarande sysselsättning till minst 50% men bedömt det fullt möjligt att verka i annan sysselsättning och för den skull blir arbetslös helt eller delvis. Utbetalning sker under förutsättning att sjukdomstillståndet fortfarande består efter 12 månader räknat från första sjukskrivningsdagen.

Rätt till utbetalning av Sjuk- & Yrkeskapital inträder under förutsättning att samtliga möjligheter till arbetsträning och rehabilitering är utredda eller att Försäkringskassan har beslutat att du inte kan utföra ditt normala arbete och sjukperioden har påbörjats under försäkringstiden.

Ersättning kan utgå med 50%, 75% eller 100%.

Avtrappning sker från fyllda 45 år enligt gällande tabell för Sjuk- & Yrkeskapital. Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/ diagnoser (se villkor).


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookie Policy | Processing of personal data
Copyright © 2022