Säkra Personskydd

Olycksfallsförsäkring

Vår Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt. Den hjälper dig med följderna av olyckan, till exempel kostnader för sjukvård och resor. Om din skada blir långvarig får du dessutom ersättning för förlorad inkomst och invaliditetsersättning vid bestående besvär.

Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.
Före fyllda 70 år lämnas ersättning för;

  • Invaliditet utan åldersavtrappning. (medicinsk och ekonomisk)
  • Klart framträdande ärr.
  • Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
  • Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.
  • Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter: max 0,5 prisbasbelopp.
  • Inkomstbortfall; Ersätter inkomstbortfall mellan dag 29 till 90 med maximalt 200 kr/dag vid hel sjukskrivning.
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader: max 2 prisbasbelopp.
  • Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
  • Dödsfall: 2 prisbasbelopp.

Definition av begreppet olycksfall är:

En kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, ofrivillig händelse. Händelsen skall vara oförutsedd och inträffa vid en tidpunkt och plats som är identifierbar.

Olycksfallsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du fyller 70 år.


Broschyrer och blanketter


Livförsäkring med barnskydd

Ekonomisk trygghet för din familj om du skulle gå bort i förtid.

Kritisk sjukdom

Ekonomisk trygghet vid svår sjukdom.

Sjuk- och yrkeskapitalsförsäkring

Möjlighet till ekonomisk kompensation om du tvingas byta arbete efter sjukskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Skydd dygnet runt om du råkar ut för ett olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Ekonomisk trygghet vid olycksfall och sjukdom för de unga.

Sjukavbrottsförsäkring

Ekonomisk trygghet för egenföretagare om nyckelperson blir långvarigt sjuk eller avlider.

Sjukvårdsförsäkring

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Privatvårdsförsäkring barn och ungdom

Tillgång till privat vård utan långa väntetider.

Sjukinkomstförsäkring

Ekonomisk trygghet vid långvarig sjukdom.

Tandvårdsförsäkring

Komplettera din Sjukvårdsförsäkring och få hjälp med oväntade tandvårdskostnader.

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm

Säkra AB, Box 5775, 114 87 Stockholm
Cookie Policy | Processing of personal data
Copyright © 2022