Begär prövning

Om du fortfarande känner dig felbehandlad efter att ha pratat med din förmedlare kan du begära prövning hos Säkras klagomålsansvarige. Säkra har centraliserad klagomålshantering, vilket innebär att Säkra AB hanterar samtliga klagomål som framförs till respektive förmedlarbolag som ingår i Säkragruppen.

Aktuell klagomålsansvarig för Säkra är:

Lisa Södersten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Säkra AB
Box 16247
103 24 Stockholm

Vid begäran om prövning ska du ange uppgift om:

  • Vem du är och hur vi kan komma i kontakt med dig
  • Ditt ärende
  • Ditt skadeståndskrav
  • Vilken förmedlare som du anser har handlat fel och datum för när detta ska ha inträffat
  • Bifoga den affärsdokumentation som du fått från Säkra, t ex kopior på fullmakt till Säkra, rådgivningsdokumentation från Säkra, försäkringsbrev från försäkringsbolag, brev från fondbolag o.dyl.
  • Bifoga även de affärsuppdrag och andra instruktioner som du lämnat till Säkra, t ex anteckningar, utskrifter från datorskärm (datorutskrifter) o.dyl.

Vi följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2005:11) om försäkringsförmedling  vilket innebär att vi behandlar alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålsansvarige ska så snart som möjligt, dock inom 14 dagar, skriftligen meddela dig hur vi har följt upp ärendet.

Skadeståndsanspråk ska framställas till Säkra så snart som möjligt, dock senast inom skälig tid från det att den som blivit drabbad av skadan märkte eller borde ha märkt skadan. Om den som har lidit skada inte framför sitt skadeståndsanspråk inom skälig tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället.

Certifierade enligt lagkrav

Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.

Branschfakta

I Sverige finns det ca 200 försäkringsbolag och 1000 förmedlarbolag. Säkra är en av branschens största försäkringsförmedlarkedjor.

Kundservice

För oss på Säkra är det viktigt att ha nöjda kunder. Är du missnöjd med den service du fått, kontakta det Säkrakontor där du är kund.